Select language: English Български 

Условия и цени

УСЛОВИЯ И ЦЕНИ
НА УСЛУГИТЕ
НА КАРГО ХЕНДЛИНГ АНД ЛАШИНГ ООД

  1. Клиентите подават заявка до CH&L за извършване на услугите най-късно 24 часа предварително.
  2. Заявката включва неизчерпателно вида, размерите и теглото на товара и вида на опаковката, както и специалните изисквания за укрепването, името и/или номера на превозното средство/контейнера. Заявката включва пълните данни на клиента необходими за издаване на фактурата, както и потвърждение за заплащане на услугите и вложените в укрепването материали.
  3. Услугите обхващат организацията и извършването на операциите по укрепване/разкрепване на товарите, осигуряването на необходимите инструменти и материали. Всички материали са за сметка на клиента. CH&L предоставя копие от сертификатите на материалите.
  4. Материалите се осигуряват от CH&L и се начисляват допълнително на клиента, по фактурната им стойност плюс допълнителните разходи, направени за тяхното закупуване, приемане, разтоварване, допълнителна обработка и др.
  5. В случай че CH&L не може да осигури необходимите материали, същите се осигуряват от клиента за негова сметка.

Укрепване:

6.1. Укрепване на кораби: за всеки започнат тон, както следва:

6.1.1. Единично тегло
0-20 тона
1.80 €/тон
6.1.2. Единично тегло
20-50 тона
2.00 €/тон
6.1.3. Единично тегло