Select language: English Български 

Условия и цени

УСЛОВИЯ И ЦЕНИ
НА УСЛУГИТЕ
НА КАРГО ХЕНДЛИНГ АНД ЛАШИНГ ООД

  1. Клиентите подават заявка до CH&L за извършване на услугите най-късно 24 часа предварително.
  2. Заявката включва неизчерпателно вида, размерите и теглото на товара и вида на опаковката, както и специалните изисквания за укрепването, името и/или номера на превозното средство/контейнера. Заявката включва пълните данни на клиента необходими за издаване на фактурата, както и потвърждение за заплащане на услугите и вложените в укрепването материали.
  3. Услугите обхващат организацията и извършването на операциите по укрепване/разкрепване на товарите, осигуряването на необходимите инструменти и материали. Всички материали са за сметка на клиента. CH&L предоставя копие от сертификатите на материалите.
  4. Материалите се осигуряват от CH&L и се начисляват допълнително на клиента, по фактурната им стойност плюс допълнителните разходи, направени за тяхното закупуване, приемане, разтоварване, допълнителна обработка и др.
  5. В случай че CH&L не може да осигури необходимите материали, същите се осигуряват от клиента за негова сметка.

Укрепване:

6.1. Укрепване на кораби: за всеки започнат тон, както следва:

6.1.1. Единично тегло
0-20 тона
1.80 €/тон
6.1.2. Единично тегло
20-50 тона
2.00 €/тон
6.1.3. Единично тегло
50-100 тона
2.20 €/тон
6.1.4. Единично тегло
над 100 тона
2.50 €/тон

Условия:

Работно време: 0800 – 2000 LT. Работа в условия на овъртайм - от 2200 LT to 0600 LT и официални празници – ще се начислява 100% увеличение. Във всички случаи работа в условия на овъртайм трябвада бъде заявена най – късно до 1200 LT в деня предшестващ операциите.

CH&L си запазва правото да да промени условията и цените в случаи на извънредни обстоятелства или специални изисквания от страна на кораба/капитана/товарачите/чартьорите, относно товарния план и материалите които да бъдат използвани, което увеличава времето и труда които ще бъдат използвани. В такива случаи единична цена от 15 €/човек/час ще се прилага вместо определената цена на тон, цитирана по-горе.

Във всички случаи CH&L ще действа съответно за да минимизира разходите но следвайки стриктно изискванията на корабната администрация, добрата морска практика и винаги “safety first”.

6.2. Укрепване на контейнери:

Вид на оборудването:
DV containers - 20’ + 40’
FR containers – 20’ + 40’

Укрепване:
100 €/container – 20’
140 €/container – 40’

6.3. Укрепване на други превозни средства и специално укрепване – по договаряне след уточняване на параметрите на товара и превозните средства.

6.4. Условията за обработка на опасните товари и товари с единично тегло над 200 тона са обект на отделно специално договаряне между CH&L и клиента.

Материали за укрепване
В сила от 01 Януари 2012 год.

Материали
Измерване
Единична цена
Дънидж
m3
€ 250.00
Талпи/греди
m3
€ 300.00
Дървени ками
брой
€ 5.00
Гвоздеи
kg
€ 4.00
Стоманена проволка 16 мм
m
€ 2.60
Обтегач тип хамбургер
брой
€ 16.00
Скоби 16 мм
брой
€ 1.10
Шегели
брой
€ 7.00
Вериги 34 тона
брой
€ 260.00
Стоманени стопори
брой
€ 6.50
Стоманени клипсове
брой
€ 2.60
D болтове
брой
€ 22.00
Точки за укрепване
брой
€ 5.00
Електрозахранване
kWh
€ 0.40
Ел връзки
брой
€ 50.00
Електроди
kg
€ 4.00
Текстилна лента 3664/40 mm
m
€ 0.82
Скоби за лента OWB4040
брой
€ 3.00

Документация:

Окончателен протокол за цялото количество товар, който е бил укрепен, както и използваните човеко-часове (в случаите, когато този вариант на фактуриране е приложим) и както и количеството на всички използвани материали ще бъде изготвен от CH&L ръководител на укрепването, след окончателното завършване операциите и приемането на укрепването от капитана на кораба и ще бъде предоставен на корабната администрация за потвърждение/подпис/печат от капитана на кораба в съответствие с добрата морска практика.